Проекти - ДГ Звездица
Меню Затваряне

Проекти


През периода 01.07.2023 – 31.12.2023г. ДГ „Звездица“ – гр.Бургас работи по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , като по него е назначен
1 бр. педагогически специалист – психолог. Получената финансова подкрепа е в размер на 16 331 лв.